Kronika obce Bělá, okres Moravská Třebová

rok 1935, str. 67
Počíná se dobře uplatňovat obecní knihovna. Knihovníkem je František Višinka. V neděli mezi 10. a 12. hodinou proudí čtenáři do knihovny, která má v tu dobu 287 knih zábavných a poučných. Pravidelných čtenářů je 41. (dle sčítání je v obci Bělá 860 obyvatel)

rok 1936, str. 72
Knih v knihovně přibývá. Ministerstvo školství a národní osvěty nám darovalo 16 knih. Čtenáři z nich za celý rok přečetli 501.

rok 1939, str. 89
Před 15. březnem byla vykonána revise místních knihoven (obecní, školní a učitelské) a odstraněny byly knihy, jejichž obsah nevyhovoval změněným poměrům.

léta 1940 – 1944, str. 91-92
Téměř každoročně byly prováděny revize všech knihoven v obci. Všechno, co se jen trochu dotýkalo naší slavné historie, nebo bylo zaměřeno nepřátelsky proti Němcům, bylo odstraňováno.

rok 1949, str. 133
Od roku 1948 je mládež vedena k vědeckému světovému názoru. Upravuje se tak cesta k socialismu. Významnou osvětovou akcí pro občany je vydávání a propagování spisů Aloise Jiráska.

rok 1962, str. 192
28. dubna zemřel dlouholetý starosta obce po 2. světové válce, první volený předseda MNV, později knihovník a pracovník NV v Bělé Bernard Dirr ze Smolné ve věku 72. roků.

(Knihovnu vedl v letech 1958 – 1960.)

rok 1975, str. 235
Obecní knihovnu v Bělé vede Alois Továrek z Bělé. Počíná si velmi svědomitě. Je hodně čtenářů, hlavně z řad mládeže.

(V letech 1962–1986 se o Veřejnou obecní knihovnu řádně staral pan Alois Továrek, jak dokládá citace knihovnic z Městské knihovny Jevíčko: „Půjčování knih má v obci velkou tradici. Legendárním knihovníkem byl pan Alois Továrek, který přivedl ke knihám několik generací bělovských dětí. Knihovna pod jeho vedením byla velmi důležitou součástí obce. Svou laskavostí, pečlivostí a osobním přístupem zůstává v paměti obyvatel obce jako velmi významná osobnost jejího kulturního života.“)

rok 1976, str. 236
Z budovy bývalého MNV byla přestěhována obecní knihovna do budovy školy.

(Po smrti pana Továrka v únoru 1992 vedla knihovnu paní Libuše Ženatá, která ji v roce 1994 předala paní Jitce Nárožné.)

rok 1995, str. 294
Ke kultuře v obci patří i Místní lidová knihovna, která se nachází v přízemí budovy OÚ. knihovnicí je paní Jitka Nárožná, Bělá č. 118. Knihy jsou půjčovány každý čtvrtek od 15 do 17 hodin. Knihovny využívá asi 40 občanů, poplatek je 10 Kč za rok. Knihovna má 3000 svazků, které jsou přehledně seřazeny podle odborností, druhů a spisovatelů. Přehlednost umožňuje velká místnost (bývalá třída).

rok 2004, str. 392
Je projednávána zpráva knihovníka o MLK. Knihovna má 2671 knih. Byla provedena inventarizace a metodička Ludmila Podlezlová navrhla, aby bylo vyřazeno asi 300 knih. Podle usnesení komise byly vyřazené knihy nabídnuty občanům - za 1 kus 1 Kč. Knihovna je otevřena v neděli od 9 do 10 hodin. Vede ji Nárožný Vladimír, Bělá u Jevíčka č. 118.

rok 2005, str. 403
Kulturní komise také řídí knihovnu, která je organizační složkou obce. Metodicky je řízena knihovnou v Jevíčku, a tak spolupracuje s knihovníkem. Knihy jsou půjčovány v neděli ráno, knihovna má spoustu krásných knih, ale čtenářů mnoho není. Hlavně děti nemají zájem. Do knihovny připravujeme také počítače, aby naši občané mohli využívat internet.

rok 2006, str. 414 + str. 417
OZ schválilo zavedení internetu do MLK a zpřístupnění občanům. Byl vypracován provozní řád internetu. Provoz: středa 10-12, 13–16 hod., musí být zajištěn dozor. V MLK musely být provedeny opravy. Elektroinstalaci provedla firma Sedlák, malování Petr Bubeník, lino na podlahu Ladislav Šlapanský. Oprava místnosti MLK 113 964 Kč, internet a nábytek do MLK 30 500 Kč.

rok 2008, str. 431
KŠSZ - kulturní, školská, sociálně zdravotní komise kontroluje činnost knihovny. Knihovníkem je Nárožný Vladimír a podal tuto zprávu: V knihovně je k 1. 1. 2008 celkem 2828 knih, čtenářů je 26, z toho do 15. let 4. Za rok bylo v knihovně 249 výpůjček. Během roku se koupilo 55 knih. Půjčovní doba je ve středu od 15-17 hod., v neděli od 9-10 hodin.

rok 2010, str. 465
Anketa OÚ v Bělé: Jak jste spokojeni se službami v obci?
5. Jak jste spokojeni s činností lidové knihovny?
Spokojeni 9,1% , nespokojeni 48,4%, nemohou posoudit 42,4%.
Nejčastější připomínky: neochota knihovníka, nevhodná a krátká otevírací doba, nepořádají se besedy a přednášky, chybí on-line katalog, málo nových knih, stávající knihy neobalené.